Gạt tàn thuỷ tinh

Gạt tàn vuông thủy tinh

Liên hệ
1016-3, 1016-4

Gạt tàn thủy tinh

Liên hệ
GA9001-1, YG1081-1

Gạt tàn hoa mai

Liên hệ
1025-3

Gạt tàn tròn

Liên hệ
1017

Gạt tàn

Liên hệ
1005 deli

Gạt tàn tròn 13.5cm

Liên hệ
1013-3

Gạt tàn tròn

Liên hệ
1004

Gạt tàn hoa mai

Liên hệ
1025-3

Gạt tàn tim 12cm

Liên hệ
4002